cover-image

Legal and privacy statement

Privacy statement

Waddenvacatures neemt de privacy van haar Gebruikers zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy Statement van Waddenvacatures uiteen gezet. De Privacy Statement heeft betrekking op de persoonsgegevens die Waddenvacatures via de Website verzamelt. We raden je aan de Privacy Statement aandachtig door te nemen.

1. Wie is Waddenvacatures ?
Waddenvacatures is een onderneming die online diensten aanbiedt om als zodanig Werkzoekenden en Werkgevers met elkaar in contact te brengen. Waddenvacatures is gevestigd te (9161AN) Hollum aan de Westerlaan 33 en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58554505.

2. Welke informatie wordt door Waddenvacatures verzameld en verwerkt?
Persoonsgegevens en persoonlijke informatie
De persoonsgegevens en persoonlijke informatie die je verstrekt bij het invullen van een sollicitatie formulier worden gebruikt voor het werving en selectie proces en indien van toepassing het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst.

Automatisch Gegenereerde Informatie
Waddenvacatures verzamelt ook Automatisch Gegenereerde Informatie over jouw surfgedrag tijdens het gebruik van de website. Deze informatie bestaat onder meer uit jouw IP-adres en het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) waarvan je gebruik maakt alsmede “cookies”.

3. Wat zijn Cookies en hoe gebruikt Waddenvacatures ze?
Ter uitvoering van onze diensten maakt Waddenvacatures gebruik van Cookies die door jouw browser tijdelijk (“sessie” Cookies ) of voor langere tijd (“permanente” Cookies ) worden opgeslagen op jouw computer. Cookies zijn kleine beetjes informatie die de server van Waddenvacatures naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van Waddenvacatures teruggestuurd wordt.

Met behulp van een permanente Cookies kan onze website jou herkennen wanneer je opnieuw onze website bezoekt en kan de website speciaal op jou worden ingesteld. Hiermee bespaart je dus tijd. Met behulp van een sessie Cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s je bekijkt en van welke opties op de website jij gebruik maakt. Een Cookie kan geen virussen verspreiden.

Op de website worden vacatureadvertenties van derde partijen getoond. Deze vacatureadvertenties kunnen ook van cookies gebruik maken. Waddenvacatures heeft echter geen zeggenschap over de wijze waarop deze derde partijen cookies gebruiken en accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid daarvoor.
Je kunt jouw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat geen of geen volledig gebruik kan worden gemaakt van alle mogelijkheden van onze diensten of dat geen toegang kan worden verleend tot (onderdelen van) de website. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vind je in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

4. Voor welke doeleinden zal Waddenvacatures verzamelde informatie gebruiken?
Doeleinden
Waddenvacatures zal de over jou verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
* om de diensten zo goed mogelijk aan jou te kunnen verlenen;
* om informatie te zenden over de werking van de website;
* om informatie toe te zenden omtrent de eigen, gelijksoortige diensten, van Waddenvacatures ;
* om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen en de website te beveiligen;
* om, indien je daar toestemming voor heeft gegeven, berichten toe te zenden van partners van Waddenvacatures ;
* om jouw informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Gebruik door Waddenvacatures
Waddenvacatures biedt diensten die het aanbod van Werkzoekenden en Werkgevers bij elkaar brengt. Bij het versturen van een (open)sollicitatie via Waddenvacatures geef je akkoord voor het gebruik van de door jouw persoonsgegevens en persoonlijke informatie voor werving en selectie doeleinden van de organisatie die de vacature publiceert op Waddenvacatures .

Gebruik door derden
Zonder jouw expliciete toestemming zal Waddenvacatures jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken.
Waddenvacatures kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de diensten (bijvoorbeeld door jouw gegevens aan potentiële Werkgevers te zenden) en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals Automatisch Gegeneerde Informatie met uitsluiting van jouw IP-adres). Tot slot kan Waddenvacatures jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Waddenvacatures wijst je er op dat derden (werkgevers) kennis kunnen nemen van de persoonsgegevens die je via het sollicitatie formulier verstrekt. Waddenvacatures heeft geen controle over- en is niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden aan bij sollicitaties alleen voor het doel noodzakelijke- en geen privacy gevoelige informatie te delen en bij aangaan van een arbeidsovereenkomst alleen die informatie te delen die voor dit doel strikt noodzakelijk is.

Google Analytics
Waddenvacatures maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies zoals hierboven beschreven om Waddenvacatures te helpen analyseren hoe jij van onze diensten gebruik maakt. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor Waddenvacatures bij te houden hoe je de Website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Waddenvacatures en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals beschreven in paragraaf 3.
Google Inc. en al haar dochterondernemingen, waaronder Google Analytics, houden zich aan de Safe Harbor-privacybeginsels en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

5. Op welke wijze beschermt Waddenvacatures persoonlijke informatie?
Waddenvacatures en sub-verwerkers (waaronder de leverancier van ons ATS en onze payroll partner) hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De systemen waar wij mee werken zijn zodanig beveiligd dat deze zonder inlogcodes niet van buitenaf te benaderen zijn. Persoonsgegevens zijn beveiligd tegen ongewenst gebruik via een gebruikersnaam en een wachtwoord en geanonimiseerd waar noodzakelijk.
Deze omgevingen en onze website zijn zelf ook beveiligd. Deze beveiliging is te herkennen aan de vermelding ‘https’ in de URL (de webadres-balk) van jouw browser alsmede door middel van de afbeelding van een gesloten slotje onderin het computerscherm.
Waddenvacatures kan echter niet garanderen dat onbevoegde derden de door Waddenvacatures getroffen maatregelen nooit zullen omzeilen en jouw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken.

6. Overdracht onderneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van Waddenvacatures , kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij of dat Waddenvacatures fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw persoonsgegevens worden overgedragen.

7. Doorgifte naar landen buiten de EU
Gezien het feit dat Waddenvacatures gebruik maakt van Google Analytics, zoals hierboven beschreven in paragraaf 4, geeft Waddenvacatures persoonsgegevens van jou door aan de Verenigde Staten. Het feit dat Google is aangesloten bij het Safe Harbour-programma betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

8. Bewaren van jouw gegevens
Waddenvacatures bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.

9. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens
Indien je wilt weten welke gegevens Waddenvacatures over jou heeft vastgelegd, kun je contact opnemen met info@Waddenvacatures.nl Waddenvacatures zal ten minste binnen vier weken aan jou mededelen of en welke van jouw persoonsgegevens door Waddenvacatures zijn verwerkt.

Je kunt Waddenvacatures aan de hand van het verstrekte overzicht verzoeken om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Waddenvacatures zal ten minste binnen vier weken laten weten of, dan wel in hoeverre, Waddenvacatures aan het verzoek zal en kan voldoen.

10. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Waddenvacatures ?
De website kan hyperlinks bevatten waarmee je de site verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. Waddenvacatures heeft geen zeggenschap over de website van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Onze Privacy Statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de website van Waddenvacatures zijn verkregen. Waddenvacatures accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

11. Kan de Privacy Statement worden gewijzigd?
De Privacy Statement kan ten allen tijde door Waddenvacatures worden gewijzigd.

12. Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over de Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen aan info@Waddenvacatures.nl

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1 Definities
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
Leverancier: Waddenvacatures , gevestigd te Ameland; de Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Leverancier een Overeenkomst sluit, onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of jegens wie Leverancier enige (rechts-) handeling verricht;
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Leverancier en de Klant, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan;
Producten: alle zaken en direct met de levering van die zaken samenhangende diensten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;

2 Toepasselijkheid
De Voorwaarden zijn onderdeel van alle Overeenkomsten en van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van partijen. Leverancier wijst toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk af. Indien tussen partijen ter zake van de Producten een service-overeenkomst wordt gesloten, zijn op die service-overeenkomst, afhankelijk van het soort services, tevens specifieke algemene service-voorwaarden van Leverancier van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de service-voorwaarden. Op de door Waddenvacatures verleende uitzend-, detachering- en payrolldiensten zijn de algemene Voorwaarden onze backoffice dienstverleneer van toepassing.

3 Prijzen
3.1 De prijzen voor Producten staan in Leverancier`s laatst gepubliceerde prijslijst. Prijzen zijn uitgedrukt in Euro en exclusief omzetbelasting.
3.2 De prijzen zijn gebaseerd op de bij het samenstellen van de prijslijst geldende tarieven. Indien deze (in belangrijke mate) wijzigen, is Leverancier, ook na het sluiten van de overeenkomst, gerechtigd de prijs dienovereenkomstig bij te stellen.
3.3 In alle andere gevallen is Leverancier ook na het sluiten van de Overeenkomst bevoegd kennelijke fouten in de prijsstelling te corrigeren, wanneer deze prijsstelling evident onjuist is en berust op een kennelijke verschrijving of publicatiefout.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Cookies helpen om de inhoud van onze websites beter af te stemmen op uw behoeften of uw wachtwoord of code zodanig op te slaan zodat u het niet elke keer opnieuw hoeft vast te leggen. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser `cookies off` in te stellen. Indien u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Indien u nog vragen mocht hebben over de legal, privacy en cookie statement van Waddenvacatures, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze statements nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

U kunt ons bereiken op werkdagen van 09:00u tot 17:00u.
Telefoon: 0519-346399

Lars Dirk Visser
Waddenvacatures.nl

KVK: 58554505
BTW: 853086886B01

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van deze website en daarbuiten te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod te verhogen. Klik op akkoord om aan te geven dat je instemt met ons privacy statement.