Waddenvacatures respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Waddenvacatures zal uw persoonlijke gegevens niet verkopen aan derden. Uw gegevens worden uitsluitend ter beschikking gesteld aan diegenen die betrokken zijn bij de selectieprocedure(s). Onze medewerkers en relaties respecteren de vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

1 Definities
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
Leverancier: Waddenvacatures, gevestigd te Ameland; de Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Leverancier een Overeenkomst sluit, onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of jegens wie Leverancier enige (rechts-) handeling verricht;
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Leverancier en de Klant, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan;
Producten: alle zaken en direct met de levering van die zaken samenhangende diensten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;

2 Toepasselijkheid
De Voorwaarden zijn onderdeel van alle Overeenkomsten en van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van partijen. Leverancier wijst toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk af. Indien tussen partijen ter zake van de Producten een service-overeenkomst wordt gesloten, zijn op die service-overeenkomst, afhankelijk van het soort Producten, tevens
specifieke algemene service-voorwaarden van Leverancier van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de service-voorwaarden.

3 Prijzen
3.1 De prijzen voor Producten staan in Leverancier`s laatst gepubliceerde prijslijst. Prijzen zijn uitgedrukt in Euro en exclusief omzetbelasting.
3.2 De prijzen zijn gebaseerd op de bij het samenstellen van de prijslijst geldende tarieven. Indien deze (in belangrijke mate) wijzigen, is Leverancier, ook na het sluiten van de overeenkomst, gerechtigd de prijs dienovereenkomstig bij te stellen.
3.3 In alle andere gevallen is Leverancier ook na het sluiten van de Overeenkomst bevoegd kennelijke fouten in de prijsstelling te corrigeren, wanneer deze prijsstelling evident onjuist is en berust op een kennelijke verschrijving of publicatiefout.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij automatisch enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie om u automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Cookies helpen om de inhoud van onze websites beter af te stemmen op uw behoeften of uw wachtwoord of code zodanig op te slaan zodat u het niet elke keer opnieuw hoeft vast te leggen. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser `cookies off` in te stellen. Indien u de cookies accepteert, zullen zij gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy en de cookie statement van Waddenvacatures, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.